آوای اورامانات

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ آوای اورامانات خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

آوای اورامانات،عادل بهرامی:برخورد دولت بامدیران خود بسی جای تانی وتامل دارد.کسی که دربدو ورود خود به استانداری کرمانشاه باعزل ونصب مدیران ضعیف وبی تجربه(فرمانداران وبخشداران)آنهم بدون کوچکترین هماهنگی با امامان جمعه وروحانیت معزز،به آنهاروی خوش نشان نداد ومی شود نام آن را توهین،بی احترامی،بی توجهی وهرچه گذاشت واخیرا هم باتمثیل مشهورش درخصوص روحانیت این بی احترامی را تکمیل کرد.این کم لطفی وبی توجهی به امامان جمعه به جایی رسیدکه صدای اکثرروحانیت رادرآوردوجمله جنجالی ماموستاشیخی باعنوان(برای چنین دولتی متاسفیم که تغییرمدیران رادرکوچه وبازارمی شنویم)دلیلی براین ادعاست.واین بیانگر این است که سایه سنگین مصالح سیاسی برتمامی عرصه مدیریتی دولت حاکم است وحتی اعتبار افراد ومدیران خود دولت نیز نمی تواند ازاین قائده مستثنی باشد.

ابراهیم رضابابادی قریب به دوسال است مدیریت استان مرزی کرمانشاه رابرعهده دارد،چهره ای باسوابق اجرایی امابی برنامه ومحروم از سخنوری توانا که درهمان آغازباانتصاب آذرمی بعنوان معاون سیاسی تلاش نمود برنامه وکاررابه کاردان بسپارد وبرضعفهای خود سرپوشی محکم نهد.معاون وی نیز بی برنامه تر از ایشان بودودرهمان ابتدا درکناربی توجهی به امامان جمعه وروحانیت علی الخصوص درعزل ونصب ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیزتوجه نکرد وباعزل ونصب های عجولانه وبی برنامه منافع عمومی راقربانی تندروی هاکرد وباسپردن مدیریت اکثرشهرها وبخش های استان به فرمانداران وبخشداران بسیارضعیف وبی تجربه انتقادات مردم رادردولت یازدهم به حداکثررساند تااینکه خودنیز قربانی شد وبا سمت خودخداحافظی کرد.

اگرچه شیوه تغییرمدیران درسالهای اخیردرسطح استان معمولا باشائبه ها وانتقادات گسترده مردمی همراه بوده وهست اما حمایت محدود افرادی که اکثرنشریات وسایت های خبری استان رابه انحصار درآورده اند،تلاش می کنندازمدیریت ضعیف استاندارسخنی به میان نیاورده وازایشان حمایت کنند،چراکه با رفتن ایشان منافع وموقعیت شغلی آنهانیز به خطرافتاده وبه بهانه گرایش وجناح سیاسی هم بوده ،چاره ای جزحمایت ندارند.

این روزها به هرشهروبخش وروستایی گذرکنی ،خواهی دیدوشنیدکه مردم ازدست مشکلات کلافه واقرارمی کنند درهیچ دولتی درگذشته چنین اوضاعی را لمس نکرده وندیده اند.براستی اگرمصالح عمومی استان وشهرهایمان ودرراس آنها مردم رادرنظربگیریم واگر دورازنگرش های سیاسی وباگذری به مدیریت های استاندارهای پیشین دراستان کرمانشاه به قضاوت بنشینیم ،خوب می دانیم مدیریت فعلی ضعیف ترین مدیریت تاریخ استان کرمانشاه هست واگر امامان جمعه ونمایندگان مجلس شورای اسلامی فکری به اوضاع کنونی وتغییر مدیر ارشداستان وانتصاب یک مدیر کارکشته ،مقتدر وباتجربه ازجنس ترک نژادها و هاشمی ها  نکنند آینده ای خوبی درانتظاراستان کرمانشاه نیست.نیم نگاهی به فرمانداران دولت قبلی و دولت جدیدهم داشته باشیم تفاوت ها بسیارنمایان تراست.

بانگاهی گذرا به سوابق وتجربیات فرماندارانی چون بهرام تیموری،حشمت الله عزیزی،حسین خدرویسی،جلال صفری،رستگاریوسفی و...دردولت قبلی ومقایسه با فرماندارانی که بجای آنها منصوب شدند،قضاوت رابرهمگان سهل خواهدکرد،براستی تفاوت ها بسیاربسیاراست...

اگرچه گذری به مدیریت استانداران دهه اخیرکرمانشاه یعنی  دکتراحمدترک نژاد،مجیدغفوری،سیددادوش هاشمی،حجت الله دمیاد داشته باشیم که براستی بامدیریت استاندارفعلی به هیچ وجه قابل قیاس نیست ونخواهدبوداما جهت اطلاع مخاطبان به اسامی استانداران استان کرمانشاه پس ازانقلاب به ترتیب اشاره خواهیم کرد:

- مرحوم عبدالمجید ایران نژاد اولین استاندارکه دراسفندماه 57منصوب وپس از3ماه و12روز ازسمت خودخداحافظی کرد

-بهروز ماکویی دومین استاندارکه دراسفند58منصوب وتا مهرماه 59 دراین سمت باقی ماند

-شهیدمجید حدادعادل برادرکوچک حدادعادل نماینده کنونی مجلس که معاون سیاسی وقت استانداری کرمانشاه بود بعنوان سرپرست منصوب شد.شهید حدادعادل فقط ده روز دراین سمت باقی ماند وبه شهادت رسید.

-علی اکبررحمانی( استاندار تهران درسال84 )دراوایل سال63بعنوان چهارمین استاندار کرمانشاه منصوب وتادیماه 62دراین سمت باقی ماند.

- مهندس محمدنوروز کهزادی (رییس بانک صادرات کشوردرسال84)بعنوان پنجمین استاندارکرمانشاه ازاوایل سال63 منصوب وتادیماه 64دراین سمت ماند.

-مهندس نجف بیگلری (معاون دانشگاه رازی کرمانشاه درسال 84)-ازسال 84 بمدت سه ماه سرپرست استانداری کرمانشاه شد.

-سیدعلی نکویی زهرایی (ازوابستگان عبدالله نوری وزیر وقت کشور ورییس دفترموسوی لاری درسال 84)دراردیبهشت سال 65تاتیرماه 71 بعنوان استاندارکرمانشاه منصوب شد.

-غلامرضا صحرائیان (استانداروقت بوشهر)به کرمانشاه منتقل وقریب به پنج سال استاندارکرمانشاه بود.

-پس از صحرائیان دراواخر شهریور76معاون سیاسی وی عبدالمجید زاهدی(استانداراستان مرکزی درسال 86واستاندارفعلی کردستان)به مدت کوتاهی سرپرست شد.

- محمدحسین مقیمی (استاندارخوزستان)به کرمانشاه آمد وازمهرماه سال 76تامهرماه سال80 استاندارکرمانشاه بود.

-پس ازمقیمی احمدترک نژاد بعنوان دومین استانداردولت اصلاحات ازآبان ماه سال 80تا سال 84بعنوان استاندارکرمانشاه انجام وظیفه کرد.

-پس ازترک نژاد عبدالمجیدغفوری بمدت چهارسال از84تا88سمت استانداری کرمانشاه راعهده داربود.

-پس از غفوری سیددادوش هاشمی معاون برنامه ریزی وی ازآبان 88تااوایل اسفند91استاندارکرمانشاه بود.

-دراسفندماه 91 حجت الله دمیاد ازسوس دولت احمدی نژاد به سمت استانداری کرمانشاه منصوب وتاآبان ماه 92 دراین سمت ماند.

-دراواخرآبان ماه 92 وبا فشار دولت جدید دمیاد برکنار وابراهیم رضابابادی بعنوان استاندارکرمانشاه منصوب وفعلا دراین سمت ابقاهستند.

[ یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 22:21 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:با توجه به پایان مهلت استعفای مدیران جهت کاندیداتوری انتخابات مجلس عملا وارد فضای انتخاباتی شده‌ایم و باید تلاش کنیم با پیگیری مسائل انتخاباتی و حرکت در فضای انتخابات بتوانیم یک انتخابات پور شور و با حضور حداکثری مردم برگزار کنیم.

باپایان مهلت استعفای مدیران جهت کاندیداتوری انتخابات مجلس شماری زیادی از مدیران وزارتخانه ها،شهرداران واعضای شورای شهرازسمت خود استعفا دادندوتعدادکثیری ازسایت ها وپایگاههای خبری لیستی از اسامی استعفا دهندگان رامنتشرنمودندکه باتوجه به تحقیقات چندروزه آوای اورامانات ونواقصی درلیستهای منتشرشده ،تلاش کردیم لیست کامل تری راجهت اطلاع مخاطبان منتشرنماییم ودرواقع اولین لیست کامل استعفادهندگان درکشورتوسط پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات(70)نفر منتشرخواهدشود ودراین راستا 28 نفرعضوشورای شهر،یک استاندار،9شهردار،6فرماندارو2 بخشدارازسمت خوداستعفا دادند.لیست کامل درادامه خواهدآمد:

حجت الاسلام قدرت الله علیخانی  مشاورپارلمانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حوزه انتخابیه قزوین

علی مژدهی رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور برای حوزه انتخابیه کهگیلویه وبویراحمد

محمودگلزاری معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش وجوانان کشور برای حوزه انتخابیه تهران

جوادلطف الله پور مدیرعامل کانون پرورشی فکری کودکان ونوچوانان کشوربرای حوزه انتخابیه هشترود

احمدعلی کیخا معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشوربرای حوزه انتخابیه تهران

سیدمحمدرضامیرتاج الدینی معاون پارلمانی سازمان صداوسیمای کشوربرای حوزه انتخابیه تبریز

قدرت علی حشمتیان مشاورمعاونت توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری برای حوزه انتخابیه سنقروکلیایی

سیداحمدآوایی معاون حقوقی وامورمجلس وزیرصنعت ومعدن وتجارت کشور برای حوزه انتخابیه دزفول

علی اصغریوسف نژاد معاون حقوقی وپارلمانی وزیراقتصاد ودارایی برای حوزه انتخابیه ساری ومیاندرود

اسماعیل شوشتری  رییس دفترویژه بازرسی رئیس جمهوربرای حوزه انتخابیه قوچان

ابراهیم عزیزی رییس بسیج سازندگی کشور برای حوزه انتخابیه هرمزگان

مجیدنصیرپور معاون نظارت وهماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهوربرای حوزه انتخابیه سراب

محمدصادق صالحی منش استاندارقم برای حوزه انتخابیه قم

علی بنایی معاون سیاسی،امنیتی استانداری قم برای حوزه انتخابیه قم

رستم زرودی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران برای حوزه انتخابیه رامسروتنکابن

دکترقدرت احمدیان مدیرکل آموزش وپژوهش استانداری کرمانشاه برای حوزه انتخابیه کرمانشاه

علی محمدگلستانی فرد فرماندارمشهدبرای حوزه انتخابیه ساوه وزرندیه

ناصرنصیری فرماندارپارس آبادمغان برای حوزه انتخابیه گرمی

سیدجلال هاشمی فرماندارطبس برای حوزه انتخابیه طبس وفردوس

نورمحمدفردی بیرانوندفرماندارشهرستان قدس برای حوزه انتخابیه قدس یا خرم آباد

سیف الله مطلبی فرماندارمیاندوآب برای حوزه انتخابیه میاندوآب یاسلماس

سیدیدالله حسینی فرماندارمرودشت برای حوزه انتخابیه ممسنی ورستم

علی اکبرکریمی  بخشدار بوستان تهران برای حوزه انتخابیه ساوه وزرندیه

احمدصفری بخشدارکوزران برای حوزه انتخابیه کرمانشاه

امان الله حسین پور مدیرکل کمیته امداداستان خراسان شمالی برای حوزه انتخابیه بجنورد

ابراهیم جهانگیری مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان برای حوزه انتخابیه بردسیروسیرجان

علی باقری مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان زنجان برای حوزه انتخابیه زنجان

حمزه فیضی پور مدیرآموزش وپرورش بخش کوهنانی برای حوزه انتخابیه کوهدشت

ذبیح الله عصمتی مدیرآموزش وپرورش معمولان درلرستان برای حوزه انتخابیه معمولان

علی دهقان فارسی مدیرجهادکشاورزی شهرستان شیراز برای حوزه انتخابیه شیراز

مجید رحیمی رییس دانشگاه آزاد واحدصفاشهر برای حوزه انتخابیه خرم بید-آباده وبوانات

دکترنورالدین یوسفی رییس دانشکده مدیریت وحسابداری جوانرودبرای حوزه انتخابیه پاوه واورامانات

علی اکبرعسکری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی برای یکی ازحوزه های  انتخابیه تبریز،ارومیه یاسلماس

محمد حویزاوی شهردارخرمشهربرای حوزه انتخابیه خرمشهر

ابوالقاسم سیف الهی شهردارکرمان برای حوزه انتخابیه کرمان وراور

جلال آقارضایی شهردارمحلات برای حوزه انتخابیه محلات ودلیجان

ماشاء الله احمدی شهرداربرازجان برای حوزه انتخابیه گناوه ودیلم

علی گل مرادی شهرداربندامام خمینی برای حوزه انتخابیه بندرامام خمینی

مسلم سیدالحسینی شهردارزاهدان برای حوزه انتخابیه زاهدان

سعیدآزادشهرکی شهرداربوشهربرای حوزه انتخابیه بوشهر

صدیف بدری شهردار اردبیل برای حوزه انتخابیه اردبیل

محمود رضا شیرازی شهردارآبادان برای حوزه انتخابیه آبادان

روح الله حافظی عضوشورای شهرتهران برای حوزه انتخابیه تهران

ناصراکرامیان عضوشورای شهرنجف آبادبرای حوزه انتخابیه نجف آباد وتیران وکرون

سعیدافسری عضوشورای شهرزابل برای حوزه انتخابیه زابل،زهک وهیرمند

بهزادحسینی عضو شورای شهر ورامین برای حوزه انتخابیه ورامین وپیشوا

علی اصغرمولایی عضوشورای شهربویین زهرابرای حوزه انتخابیه بویین زهرا وآوج

کامران ملکی عضوشورای شهرکرمانشاه برای حوزه انتخابیه کرمانشاه

محمدعلی رضایی عضوشورای شهرجوانرودبرای حوزه انتخابیه پاوه واورامانات

دوست محمدبلوچ عضوشورای شهرچابهاربرای حوزه انتخابیه پابهار

محمدامین دهواری عضوشورای شهرسراوان برای حوزه انتخابیه سراوان

علی راستگو عضوشورای شهرشیرازبرای حوزه انتخابیه شیراز

بهرام پارسایی عضوشورای شهرشیرازبرای حوزه انتخابیه شیراز

غلامعلی ترابی عضوشورای شهرشیرازبرای حوزه انتخابیه شیراز

مرتضی پیری عضوشورای شهر ارومیه برای حوزه انتخابیه ارومیه

کاظم آبام رییس شورای شهربوکان برای حوزه انتخابیه بوکان

کیومرث محمودی رییس شورای شهراراک برای حوزه انتخابیه اراک،کمیجان وخنداب

علی کیایی  رییس شورای شهرفولادشهر برای حوزه انتخابیه فولادشهر

محمدرضامنصوری  عضو شورای شهرساوه برای حوزه انتخابیه ساوه وزرندیه

سیف الله علی نیا عضوشورای شهربابل برای حوزه انتخابیه بابل وبندپی

راحله ملایی عضوشورای شهربندعباس برای حوزه انتخابیه بندعباس،قشم،بندرخمیر،ابوموسی وحاجی آباد

کورش یوسفی عضوشورای شهر ساری برای حوزه انتخابیه ساری ومیاندرود

یوسف اسدی عضوشورای شهرسنندج برای حوزه انتخابیه سنندج،دیواندره وکامیاران

فرامرزنقیبی عضوشورای شهرساری برای حوزه انتخابیه ساری ومیاندرود

روح الله حضرت پور عضوشورای شهر ارومیه برای حوزه انتخابیه ارومیه

حسن کره رودی عضوشورای شهربروجردبرای حوزه انتخابیه بروجردواشترنیان

محسن روحبخشان عضوشورای شهربروجرد برای حوزه انتخابیه بروجردواشترنیان

محمدفیضی عضوشورای شهراردبیل برای حوزه انتخابیه اردبیل،نیر،نمین وسرعین

محمدرضا سرداری عضوشورای شهراردبیل برای حوزه انتخابیه اردبیل،نیر،نمین وسرعین

سهراب حجت خواه عضوشورای شهردهدشت برای حوزه انتخابیه دهدشت

[ پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 23:33 ] [ اشک ]

[ ]

پیش‌بینی مازندمجلس محقق شد، استانی شدن انتخابات محقق نشدآوای اورامانات:با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی تا 21 تیر باید دید که آیا پس از شروع به کار مجدد مجلس آیا نمایندگان باز هم در پی استانی شدن انتخابات خواهند بود و یا به ناچار برگزاری انتخابات به روش سنتی  را خواهند پذیرفت.

 استانی شدن انتخابات طرحی است که وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی به شدت به دنبال تصویب آن هستند. طبق این لایحه هر شهروند می‌تواند برای تمامی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در استان رای بدهد. در حالی که تنها هشت ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، تغییر و تحول کلی قانون انتخابات با توجه به درگیر بودن آحاد جامعه نسبت به این موضوع ممکن است باعث بروز اختلال‌هایی در روند برگزاری انتخابات شود.

قطعا تغییر پایه و اساس کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی و حرکت آن از انتخابات حوزه‌ای به انتخابات استانی نیاز به کارشناسی بیشتر و صرف زمان بیشتری دارد و همچنین آموزش و آگاهی مناسب شهروندان را می طلبد که با این روند در پیش گرفته شده و اصرار نمایندگان بر استانی شدن انتخابات در اندک زمان باقی مانده تحقق آن کمی عجیب به نظر می‌رسد.

حتی دولت نیز با وجود آنکه در ابتدای امر نسبت به این طرح مخالف بود اما کم کم نظرش جلب شد و حتی لایحه‌ای در این ارتباط به مجلس ارسال کرد که بنا به گفته رحمانی فضلی، طرح مجلس تنها در مورد استانی شدن انتخابات پارلمان است اما لایحه دولت درباره انتخابات مجلس، جامع و کامل است.

با وجود آنکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور صریح از خارج شدن طرح استانی شدن مجلس از سیاست‌های کلی انتخابات خبر داده بود و شورای نگهبان نیز این طرح را رد کرده بود اما گویا نمایندگان مجلس هم قسم شده‌اند که هر طوری شده این طرح را به انتخابات پیش‌رو برسانند، بنابراین با اصلاحیه‌هایی آن را به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کردند که مجددا با ایراداتی روبه‌رو شد.

نجات‌الله ابراهيميان با اشاره به بررسي اين طرح در جلسه روز چهارشنبه اعضاي شوراي نگهبان گفت: اين طرح با ايرادات متعددي مواجه است كه مشروح اين ايرادات متعاقباً از طريق پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان، منتشر خواهد شد.

با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی تا 21 تیر باید دید که آیا پس از شروع به کار مجدد مجلس آیا نمایندگان باز هم در پی استانی شدن انتخابات خواهند بود و یا به ناچار برگزاری انتخابات به روش سنتی را خواهند پذیرفت.

گفتنی است پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات پیش از این با انتشار یک گزارش در روزپنجم تیرماه سال 94 با قاطعیت از پیش بینی رد این طرح خبر داده بود.

[ پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 12:34 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:شورای نگهبان در جلسه عصر امروز خود طرح استانی شدن انتخابات حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون دانست و آن را رد کرد.

همانگونه که در گزارش پنجم تیرماه درهمین پایگاه خبری تحلیلی تحت عنوان(استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی درهاله ای ازابهام)درخصوص رد شدن این طرح ازسوی شورای نگهبان خبرداده بودیم بالاخره شورای نگهبان در جلسه عصر امروز خود طرح استانی شدن انتخابات حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون دانست و آن را رد کرد.

این گزارشات حاکیست دکتر ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی این طرح در جلسه امروز اعضای شورای نگهبان گفت: این طرح با ایرادات متعددی مواجه است که مشروح این ایرادات متعاقباً از طریق پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، منتشر خواهد شد.

[ چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 23:18 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:در دوران احمدی نژاد افراد فرهیخته و توانمند و متخصصی در استانداری از پست های حساس اجرایی کنار گذاشته شدند . غفوری دست به دامن آموزش و پرورش شد تا این خلاء را جبران کند .افرادی برای اداره امور به استانداری مامور شدند . تعدای از آنها افراد توانا ، متدین و پاکدستی بودند و در آن دوران  امانت داری کردند و کار اجرایی استانداری را در حد توان به پیش بردند . اعتقاد آنها بر منش و کردار آن دولت بود و هم اکنون نیز در کمال صداقت وفادار هستند . اکنون نیز در جبهه اصولگرایی قرار دارند .

در کنار این گروه نیروهای ضعیفی در سایه رفاقت و رابطه  به استانداری اعزام شدند . پستی هایی کلیدی و حساس را بدست گرفتند  . بساطعلی نوری از جمله افرادی بود که چون فقط با آقای قربانی ( کار شناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان در آموزش و پرورش )در یک اتاق  خدمت می کردند .به استانداری مامور شد ند . قربانی فرماندار هرسین شد و بساطعلی نوری  بدون هیچ تجربه ای در وزارت کشور ، راه چندین ساله را یک شبه طی کرد و بعنوان بخشدار هرسین ابلاغ گرفت . چند سالی بصورت آزمون و خطا در هرسین بر صندلی بخشداری تکیه زد.

در دولت تدبیر و امید انتظار بود عناصر و نیرو های ضعیف که پست های حساس حاکمیتی را اشغال کرده اند ، به کار و تخصص اصلی خود در آموزش و پرورش برگردند و مجددا آنجا را آباد کنند . متاسفانه اینچنین نشد . ایشان با مساعدت یکی از نمایندگان مجلس در استانداری ماموریتش تمدید شد و بعنوان کار شناس احزاب در معاونت سیاسی استانداری مشغول خدمت شد . بعد از مدتی در کمال نا باوری  پست معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری روانسر به او هدیه شد . تا این بار روانسر آباد شود . در جایی که تعداد زیادی از نیروهای متخصص و وفادار بومی شایسته حضور  دارند .آیا سزاوار بوده و هست که در حاشیه قرار بگیرند ؟

[ چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 12:47 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات دبیر حزب توسعه کرمانشاه درشهرستان جوانرودمنصوب شد.

این گزارشات حاکیست دبیرکل حزب توسعه استان کرمانشاه طی حکمی محمدصالحی رابعنوان دبیراین حزب درشهرستان جوانرودمنصوب وحکم وی به فرمانداری جوانرودابلاغ شد.

محمدصالحی ازفعالان عرصه فرهنگ وهنر،رئیس سابق اداره فرهنگ وارشاداسلامی ثلاث باباجانی،کارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری ازدانشکده هنرومعماری همدان ودارای سوابق مدیریتی واجرایی است.

شایان ذکراست پیش ترمهندس فرزاد بیگی به این سمت منصوب ومعرفی شدندکه باتوجه به استعفای ایشان محمدصالحی بجای وی منصوب ومعرفی شدند.

[ سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 23:29 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:امام جمعه پاوه در جشن گلریزان که به همت انجمن حمایت از زندانیان پاوه برگزار شده بود، به وضع زندان پاوه اشاره کردند و گفتند: زندان پاوه خلوت ترین زندان استان است و در بازدیدهایی که هر دوره توسط اینجانب و بقیه همکاران از آن انجام می گیرد اکثر زندانیان را افرادی تشکیل می دهند که به واسطه مشکلات مالی به زندان افتاده اند و کسانی که دارای جرائم حرفه ای باشند بسیار اندک هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پاوه؛ ماموستا ملا قادر قادری در مراسم گلریزان که به همت اعضای انجمن حمایت از زندانیان پاوه و با حضور خیرین و مسئولین در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید، ضمن تشکر از بانیان جلسه و تقدیر از حضور خیرین، گفتند: رسول خدا ما را توصیه فرموده که فقراء را از یاد نبریم زیرا مال و اموالی که در اختیار داریم تنها متعلق به ما نیست وچه بهتر از آن است  که در این ماه رحمت ومغفرت، فقراء و محرومین جامعه را با دادن زکات مال خویش یاری نماییم.

ایشان به وجود دو طبقه غنی و فقیر از زمان پیدایش بشر اشاره کردند و گفتند: عواملی همچون تقسیم الهی، استعداد فرد و داشتن سواد و بینش اقتصادی خوب و نوع حکومتها و حاکمان و برنامه ریزی آنها در ایجاد فقر و غنا تاثیر گذار است.


ادامه مطلب

[ سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ ] [ 17:30 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با حضور هاشمی قائم مقام، ذوالفقاری معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کل و جمعی از امدادگران استان برگزار شد.

براساس این گزارش مهندس سید پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) طی حکمی حسین خدر ویسی را به عنوان مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه منصوب کرد.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخشی از متن حکم انتصاب برای مدیر کل استان کرمانشاه آورده است: انتظار آن است که در تحقق راهبردهای بنیادی و محوری کمیته امداد امام خمینی(ره) که همانا رسیدگی به امور خانواده های نیازمند با رعایت حفظ عزت و کرامت انسانی آنان و تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی در جهت سلامت و استحکام خانواده ها ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی،ترویج سنت های حسنه اسلامی و توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و خوداتکائی نیازمندان و محرومان با تقویت باورهای دینی و مذهبی ، تحوّل روحی و روانی آنان می باشد با کار و تلاش، جدّیت، دقت و سرعت عمل همراه با روحیه جهادی ، دانش گرایی، قانون گرائی و انضباط اداری با تکیه بر تقوای الهی و استفاده حداکثری از ظرفیت های اعتماد مردمی و صرفه جویی و پرهیز از هرگونه اسراف و استفاده مطلوب و بهینه از منابع انسانی و امکانات موجود اهتمام کرده ، زمینه رشد و بالندگی آنان را در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی فراهم نمایید.

فرمانداری شهرستان های گیلانغرب ،روانسر و پاوه و همچنین مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از سمت های پیشین حسین خدر ویسی مدیر کل جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) استان است.

در پایان مراسم مذکور حکم انتصاب مدیر کل جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه به حسین خدر ویسی اعطاء و با اهدای لوح تقدیری از تلاش های سیامک پاکرو مدیر کل اسبق کمیته امداد این استان تشکر و قدردانی شد.

[ دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 23:23 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات فریدون ابراهیمی بعنوان عضو جدیدشورای شهر جوانرود معرفی شد.

این گزارشات حاکیست که پس اراستعفای محمدعلی رضایی از شورای شهر جوانرود جهت حضور درانتخابات مجلس دهم  ،فریدون ابراهیمی عضوعلی البدل شورای این شهربجای ایشان معرفی شد.

فریدون ابراهیمی ازجوانان وچهره های شاخص ومحبوبی است که بابرنامه ها ونگاهی متفاوت برای خدمت به مردم شهرجوانرودواردعرصه رقابت شده بود که باکسب آرای خوبی بعنوان عضوعلی البدل انتخاب شد. و وی دردوره سوم نیزبه عنوان عضوعلی البدل توانست آرای قابل قبولی کسب نماید.

فریدون ابراهیمی دارای کارنامه وسوابق قابل قبولی درخدمت به مردم می باشدکه به صورت مختصراشاره می شود:

-دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی،گرایش مدیریت تحول

-کارشناس علوم اجتماعی ازدانشگاه پیام نورجوانرود

-فوق دیپلم دامپزشکی ازدانشگاه رازی کرمانشاه

-سه سال خدمت درشبکپ دامپزشکی جوانرود

-چهارده سال خدمت درکمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستانهای روانسر وجوانرود

-عضوعلی البدل شورای دامپزشکی دوره سوم  وهمچنین عضواصلی شورای اختلاف دوره سوم

پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات پیوستن ایشان به کابینه شورای شهرجوانرود را ضمن تبریک به فال نیک گرفته ،برایشان آرزوی توفیقات روزافزون مسئلت می نماید.

[ دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 16:33 ] [ اشک ]

[ ]

برادر گرامی

 

جناب آقای فریدون ابراهیمی

معرفی شمابعنوان عضوجدیدشورای شهرجوانرود راتبریک

عرض نموده ازخداوندمتعال توفیقات روزافزون برایتان مسئلت می نمایم.

حمیدرحمانی تبار

[ دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 16:31 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:نعمت الله منوچهری نماینده مردم پاوه واورامانات در مجلس شورای اسلامی باطرح سوال از 2وزیر دولت یازدهم به 3وزیردیگر تذکرکتبی داد.

نعمت الله منوچهری نماینده پاوه ، جوانرود ، ثلاث باباجانی و روانسر به وزیرنفت دررابطه با گاز رسانی به نوسود ونودشه ،به وزیر نیرو در رابطه با اقدام فوری برای نجات کامل آب چشمه بل  وبه وزیر ورزش وجوانان در رابطه با خصوصی کردن اماکن ورزشی وپیامدهای ناگوارآن تذکرداد.

همچنین باطرح سوال وارجاع آن به صحن علنی مجلس از وزیر ورزش وجوانان به دلیل عدم رسیدگی به مشکلات جوانان منجمله بیکاری وطلاق وعدم نظارت برسالنهای ورزشی بدلیل عدم استفاده توسط قشر کم درآمد ازاین سالنها وبه وزیر کشور درمورد ساماندهی تعاونیهای مرزنشینان و تردد مسافر ازمرزشوشمی سوال نمود وخواستار رسیدگی سریع وآنی به آنهاشد.

شایان ذکراست دکتر نعمت اله منوچهری بااخذ دستورموافقت وزیرآموزش وپرورش برای بازسازی مدرسه شمشیر دستورمبلغ صدمیلیون تومان جهت کمک به ادارات آموزش وپرورش شهرستانهای اورامانات را نیزگرفت.

[ یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 17:7 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:غفور سلیمانی برای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه پاوه و اورامانات اعلام امادگی کرد.

این گزارشات حاکیست غفور سلیمانی روشندل روانسری و استاد دانشگاه آمادگی خود را برای کاندیداتوری انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در حوزه اورامانات اعلام نمود.
غفور سليماني37 ساله اهل روستاي بن چله روانسر است كه تحصيلات خود را با وجود نابينايي كامل از سال 72 در نهضت سواد آموزي از كلاس اول آغاز كرده و با پشتكار جدي با دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « الزامات جهانی شدن و تغییر رویکرد اخوان المسلمین» موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد علوم سياسي شد .

شایان ذکراست وی دردانشگاه های اورامانات مشغول به تدریس هستند ومشاور رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان روانسر رادرکارنامه خود دارد.

[ یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 15:32 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات: احمدعلیامجدیان سنقری جهت حضور درانتخابات دهم مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد.

این گزارشات حاکیست احمدعلی امجدیان سنقری فوق لیسانس مدیریت ومهندس مخابرات برای شرکت درانتخابات دهم مجلس شورای اسلامی(حوزه انتخابیه سنقروکلیایی)اعلام آمادگی کرد.

امجدیان که هم اکنون رئیس امورمجلس شرکت مخابرات ایران وجانشین فرماندهی گردان عاشورای بسیج شرکت مخابرات ایران است باسابقه 34سال خدمت دارای کارنامه درخشان مدیریتی است که به برخی از آنها اشاره می شود:

- رئیس اداره بودجه شرکت مخابرات ایران

 - مدیرکل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه

- مدیرکل امورشهری وروستایی استانداری یزد

-مدیرکل سازمان همیاریهای شهرداری استان کرمانشاه

- رئیس اداره مخابرات شهرستانهای روانسر وهرسین

- رئیس منطقه 8تلفن همراه کشور

[ یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ ] [ 15:25 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات،عادل بهرامی:استانی شدن انتخابات تاریخچه دقیقی ندارد ولی طبق بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد اولین بار توسط نماینده استان خراسان جنوبی در مجلس ششم این موضوع مطرح و در دوره ی اخیر تقدیم مجلس شد؛طرحی که با امضای نمایندگان به مجلس تحت عنوان استانی شدن مجلس تقدیم شدبا هدف اصلاح ساختار مجلس کنونی و همچنین تقویت شوراها و نقش احزاب ارائه شده است.

طرح «استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» به امضای 169 نفر از نمایندگان رسید و علاوه‌ بر این، فوریت آن با آرای موافق 133 نماینده مواجه شد.

این طرح با وجود تاکید زیاد موافقان بر کارآمدی، نقاط ابهام و ضعف قابل ملاحظه ای دارد.و اگرچه جنب وجوش وپیگیری های نمایندگان مجلس برای اجرای طرح استانی شدن درانتخابات دهم مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد اما براساس نظریه اکثرکارشناسان وبررسی معایب ومزیت های این طرح وهمچنین بررسی این طرح توسط مراجع ذیربط خصوصا شورای نگهبان بدلیل وقت وزمان کم ،بعیدبه نظرمی رسد که برای دوره دهم اجرایی شودواین نظر اکثر صاحبنظران ونمایندگان مجلس نیزهست.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس ضمن تصویب مواد دیگری ،ضوابط مربوط به تشکیل و نحوه فعالیت‌ هیأت‌های اجرایی استان‌ها را تعیین کردند.

برابر ماده ۶ این طرح، وزارت کشور موظف شد برگه‌های رای را به گونه‌ای طراحی کرده و در اختیار رای‌دهندگان قرار دهد که هر رای‌دهنده در استان بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های موجود در استان به صورت مجزا نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رای محلی جهت رای به عنوان فهرست تعیین شود.


ادامه مطلب

[ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ 20:19 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:آن چه درانتخاب و گزینش مدیران ملاك اصلی است و دردستورالعمل اجرایی ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییرمدیران نیز بهآن اشاره شده، شایسته سالاری و داشتن شرایط احراز است و برای پستهای مدیریت حرفه ای، افراد باید ازمسیرارتقای شغلی عبور كنند و درواقع 3 معیار كلی وظایف ، نقش ها و مهارت های مدیریتی متناسب باپست موردتصدی درانتخاب افراد نقش دارد ، طبیعی است كه انتخاب افراد بومی باتوجه به احساس تعلق و شناخت بیشتر ازحوزه ماموریت محاسن و مزایایی دارد.

ازمنافع نیروهای بومی این است که به محیط کارشان آشنایی کامل دارند ، دلسوز مردم هستند و ازتوانایی‌ هایشان ، نفوذ کلام و نفوذ قدرتشان درجهت منافع عموم استفاده می‌کنند. یک نوع غرورمنطقه‌ای نیز باعث می‌شود زمان بیشتری کارکنند و درنهایت کارآیی و اثربخشی بالاتری داشته باشند.

مردم ما باید نیروهای تحصیل کرده و بومی را فارغ از نگرش سیاسی مورد حمایت خود قرار دهند تا با کسب تجربه بتوانند در آینده زمینه پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر منطقه را فراهم کنیم.

نخبگان ومدیران بومی، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند و نباید این چهره ها را تخریب و در راستای اهداف شخصی به آب وآتش بزنیم تا آنها رااز صحنه خارج کنیم ،اگرچه عملکرد یک مدیر خوب  ورضایت مدیران مافوق براحتی بر تخریبها وتلاشهاب بیهوده غلبه خواهدکرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر منجمله مراکزی بوده است که از بدو تاسیس تاکنون باداشتن مدیران بومی خوب درخشیده است ودرآینده هم خواهد درخشید ودکترفرهاد مرادی یکی از این مدیران بومی روانسر،باانگیزه ،دلسوز وموفقی بوده است که اگر به دور از درنظرگرفتن نگرشهای سیاسی وجناحی واهداف شخصی به گوشه ای از زحمات وپیگیری های ایشان درراستای موفقیت دانشگاه ودانشگاهیان نگاه داشته باشیم، بایستی به داشتن اینچنین مدیران بومی فعال ودلسوز ومتعهد افتخار کرده ودر راستای حمایت ازآنها ازهیچ تلاشی دریغ نکنیم تا درکنار تولد صدها مدیر بومی دیگر شاهد پیشرفت وترقی منطقه باشیم.


ادامه مطلب

[ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ 20:2 ] [ اشک ]

[ ]

[ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19:13 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:به دلیل ایجاد نقص فنی دربلاگفا، متأسفانه قادربه همراهی کاربران و مخاطبین محترم دردوماه اخیر نبودیم که شاید سبب نارضایتی و آزردگی خاطر بخشی از مخاطبین شده باشد.

مدیریت و هیئت تحریریه پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات که جایگاه خود در عرصه اطلاع رسانی را مدیون حضور، پشتیبانی، تشویق و انتقادهای سازنده مردم شریف اورامانات وکاربران می دانند، براین باور هسند که زمانی می توانند به رسالت خطیر خود که همانا جلب اعتماد عمومی است دسترسی پیدا کنند که حساسیت و دقت نظر مردم دراین سامانه چشمگیر و بارز باشد.

بر این اساس مدیریت این پایگاه خبری تحلیلی به خاطر سعه صدر ، دقت نظر و احساس تعلق  بر خود بالیده،  بر خود لازم می دانند ضمن اعلام خبر رفع مشکلات فنی موجود، از تمامی کاربران و همراهان عزیز و گرامی که با سعه صدر مشکلات بلاگفا و عدم بروز رسانی سامانه فوق را تحمل کرده و بردباری به خرج داده اند عذرخواهی می کنند.

ضمن پوزش مجدد از مخاطبین گرامی، با قدرت و تلاش دوچندان آماده ارایه آخرین اخبار و رویدادهای اورامانات به همه مخاطبان عزیز هستیم.

شایان ذکراست مشکلات بلاگفا وانتقال سرورها سبب عدم نمایش بخشی ازاخبار سامانه شده است که با رفع کامل مشکل تمام اخبارگذشته نیز بروز خواهدشد.

[ جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ ] [ 19:3 ] [ اشک ]

[ ]

طی حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی استان کردستان، شورای اسلامی شهر مریوان و رئیس شورای این شهر به عنوان شورا و رئیس شورای اسلامی برتر استان کردستان معرفی شد.

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات طی حکمی ازسوی رئیس شورای اسلامی استان کردستان ،رئیس شورای شهر مریوان که یک جوان پاوه ایست ،بعنوان رئیس شورای اسلامی برتراستان کردستان انتخاب ومعرفی شد.

این گزارشات حاکیست که مهندس زهرا آوجیان رییس شورای اسلامی استان کردستان طی حکمی حمزه حمیدی رئیس شورای شهرمریوان رابعنوان رئیس شورای شهربرتراستان کردستان انتخاب و درحضوراعضای شورای اسلامی شهرستان مریوان و رؤسای و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مریوان، کانی دینار، چناره وبرده رشه در سالن جلسات فرمانداری مریوان ازوی تقدیر شد.

حمزه حمیدی اهل روستای داریان ازتوابع شهرستان پاوه و برادر وهبی حمیدی مسئول خدمات بیمارستان شهرستان پاوه است که دردوره چهارم انتخابات شوراها بعنوان عضوشورای شهرمریوان توسط آرای مردم انتخاب شد.

پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات انتخاب شایسته ایشان راتبریک عرض نموده،برایشان توفیقات روز افزون مسئلت می نماید.

[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 0:41 ] [ اشک ]

[ ]

" الهي رضاً برضائک وصبراً علی بلائک و تسلیماً لامرک "

از دست و زبان که برآید                                                     کز عهده شکرش به درآید

خداوند بزرگ را شاکريم که ما را عضوی اقل از پیکره جامعه بزرگ اسلامی آفرید و به ما نعمت زیستن در میان ملتی را عطا فرمود که مهربانی و وفاداری آنان نسبت به همدیگر علی‌الخصوص در هنگام بحرانها و به گاه بروز ناملایمات روحی سرفصل زرین تاریخ این زاد بوم کهن و پر راز و رمز است.چه سخت است باور پرپر شدن گلهای نوشکفته زندگی ،اما چه زیباست راضی بودن به هر آن چه كه خداوند بزرگ مقدّر مي‌فرمايد.﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ. ﴾ هیچ مصیبتى در زمین و نه در وجود شما روى نمى‏دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آنکه زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است، و این امر براى خدا آسان است(سوره حدید:آیه 22).

 هيچ بنده­اي را توان تفسير و تغيير آن نيست و بر آن چه كه حكمت متعاليه­اش تعلق مي­گيرد، هيچ كس را جرأت تعبير و تعديل ندارد. لذا بر آن چه كه مي­دهد شاكر و بر نداده­هايش صبوريم و خدا را شاکریم که آیین ما را بر دین محمد (ص) آراست که عزّت و کرامت انسان را در همدردی و نوعدوستی در سرلوحه دینش نهاده است و مفتخریم که تبار ما از ملّتی است که در نوعدوستی و انسان­دوستی بی‌نظیر و پیشکسوت است. در مقام شما چه می­توانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف و رحمت را به رگهای خسته و کوفته­مان جریان دادید، با این عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما نیستیم، پس دست به دامان ذات کبریایی دراز می­کنیم و از درگاهش می­خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف، از روی عنایت خویش باشد. آنچه بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاری بخشید، الطاف خاصّه و خفیّه الهی و همدردی همه عزیزان بود، که بزرگوارانه ما را با حضور آرامش­بخش و دلسوزانه خود مورد تفقد قرار دادند. به همین سبب بر خود واجب می­دانیم به مصداق حدیث شریف « مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمَخْلوق لَمْ یَشْکُرِ الْخالِق » از همه عزیـزان به ویژه:

تمامی ملت بزرگ  از استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام ونیز از  علماء اعلام ، فضلا ، روحانیون ،ائمه محترم جمعه و جماعت ، مسئولان محترم کشوری و لشکری، بالاخص مجموعه وزارت بهداشت و  درمان  ، نمايندگان گرامي مجلس شوراي اسلامي ، قضات محترم، شخصیتهای علمی و فرهنگی، اساتيد دانشگاه، اصناف و بازاریان، دانشجویان، اهالی فرهنگ که در مراسم ، تشیيع و ترحیم عزیز سفر کرده ما « حاج حدید منوچهری » شرکت پر شور داشته  که به  وسیله تلفن، درج آگهی، ارسال اعلامیه، پارچه‌نویسی، چاپ بنر، ایمیل، پیامک و ابراز همدردی در شبکه­های اجتماعی، مجازی و سايتهاي اينترنتي ما را مورد عنایت خویش قرار داده و مرهمی بر قلب داغدارمان بوده­اند، صمیمانه اظهار تشکر و سپاسگزاری نموده و حرکت خداپسندانه عزیزان را که نشانه­ی ایمان به معاد است، ارج می­نهیم و سر تعظیم در برابر همّت والایتان فرود می­آوریم.

چنانچه به علت تألمات روحی، امکان تشکر و سپاس حضوری از همه بزرگواران میّسر نشد پوزش طلبیده، و از درگاه ایزد منان و یگانه هستی­بخش، برای شما مؤمنین خداجو و همراهان خوب و دلسوز، آرزوی سلامت، سعادت و اجـر عظیم الهی را داریم.

از طرف خانواده منوچهری و سایر بستگان

 

[ یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:28 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:نگار من که به مکتب نرفت وخط ننوشت        بغمزه مسئـــــله آموز صد مدرس شد

کاغذ رابرداشتم تا به بهانه روز معلم چند سطری بنگارم ،یاد آن نگار مکتب نرفته که مسئله آموز صد مدرس شد فضای جسم وجانم را عطرآگین کردو خورشید وجودش تاریک های درونم را منور نمود.به راستی چگونه می توان وصف آن عصاره هستی،آن اکمل انسان کامل،خلاصه انوار و تجلیات  خداوند را در قالب الفاظ  و واژه ها حصر نمود.آن یگانه در صدف اصطفی که خالق به ندای « لو لاک لما خلقت الافلاک » او را توصیف نمود.آن دلداری که تا « قاب قوسین أو أدنی »به خداوند نزدیک شد و صاحب منصبی شد که جبرئیل امین ملک مقرب  و واسطه وحی الهی را بدان راه نبود.زبان قلم و سینه دفتر  بیقراری می کند  تا وصف  ایشان را بنگارند . واژه ها شرمگین بزرگیش و جملات نانوان  از وصف وجود مبارکش،و من شرمنده از اینکه نتوانم او را توصیف نمایم و شادمان چرا که مفتخرم که از نبی مکرم اسلام (ص) بگویم.امید آنکه در کاروان دلدادگیش ثابت قدم بمانیم و لبخند رضایت حضرت را در قیامت از آن خود کنیم.

یافتن و داشتن اسوه  وچهارچوب برای هر انسانی  توفیقی است در جهت رسیدن به کمال . وحال معلم که وظیفه اش به کمال رساندن ملکات و صفات عالی انسانی در بشریت است و مذکر و مبلغ خوبی هاست باید خود کامل ترین اسوه را داشته باشد تا بتواند بخوبی وظیفه اش را انجام دهد. رسول خدا(ص) بزرگ معلمی بود که شاگردان مکتبش را از چاه ظلمانی جاهلیت به سرچشمه آزادگی،وارستگی،شهامت وکرامت و خلاصه به سرقله مقصود رسانید. شایسته آن دیدم که حدیث آشنا رااز آشنا بپرسم و در احادیث مبارک حضرت و فرزندان و اصحاب ایشان طریقت وی را جستجو کنم. و بنگریم که عوامل موفقیت حضرت در رسالت بزرگ خویش چه بوده که آن را سرلوحه انجام وظیفه خویش در کسوت معلمی کنیم.

[ یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:12 ] [ اشک ]

[ ]

 

جناب آقای مهندس علی گروسی

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات مهندس فرزادبیگی رئیس شورای عمومی جامعه دانشجویان ودانش آموختگان کرمانشاه در پیامی درگذشت فرزند نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفت.

این گزارشات حاکیست مهندس فرزادبیگی در پیامی درگذشت فرزند دکترنعمت اله منوچهری نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفت.متن پیام به شرح ذیل است:

برادرگرامی جناب آقای دکتر نعمت‌الله منوچهری

نماینده محترم پاوه، جوانمرد، ثلاث باباجانی و روانسر

درگذشت فرزند عزیزتان رابه شماوبازماندگان تسلیت عرض نموده و امیدوارم خداوندمنان به شما صبر جزیل وبه آن سفرکرده علودرجات عنایت فرماید.

[ یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:10 ] [ اشک ]

[ ]

IMG_20150430_182243آوای اورامانات:شهرستان ثلاث باباجانی با وجود استعدادهای درخشان در تمام زمینه ها همیشه حرفی برای گفتن داشته است چه در بحث حضور در  میادین سیاسی   و دفاع از کیان این آب وخاک وچه در بحث های علمی ،ادبی ،فرهنگی بخصوص ورزش

اگر به سابقه گذشته و ذوق و علاقه ثلاث باباجانی به ورزش از جمله فوتبال نگاهی بیندازیم  موضوع نمایان تر میگردد و منصفانه تر توجه میکنیم  واز کوتاهای گذشته متعجب میشویم؟

 میتوان گفت ثلاث باباجانی تنها شهرستانی است که از وجود زمین جمن محروم مانده  و به طور کلی فوتبال به حالت راکد وساکن در آمده ، این پایگاه خبری برای چندمین بار گزارشی از این موضوع ارائه داده که متاسفانه مورد توجه واقع نشده  و آرزوی دیرینه ورزشکاران و فوتبال دوستان محقق نگردیده که امیدواریم جناب آقای گروسی فرماندار  ثلاث باباجانی که حق الانصاف در این مدت کوتاه توانسته خدمات خوبی داشته باشد وبا قاطعیت وجد پیگیر مشکلات شهرستان است نیز به این امر مهم توجه ویژه و با انجام تمهیدات لازم وپیگیری های به موقع  این ارزوی دیرینه جوانان ثلاث باباجانی را محقق نماید.

[ شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:4 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات تعدادکثیری از وزرا ومدیران کشوری واستانی حضورا ویا باارسال پیام ،بنر وتماس تلفنی درگذشت فرزند نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفتند.درذیل تعدادی ازاین اسامی آمده است:

-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی-وزیر راه وشهرسازی-معاون وزیرراه وشهرسازی-وزیرکشور-رئیس مجلس شورای اسلامی-معاون پارلمانی وزیربهداشت ودرمان-قائم مقام وزیرآموزش وپرورش-آیت اله علما امام جمعه کرمانشاه-امام جمعه اهل سنت کرمانشاه-امامان جمعه وجماعات شهرهای اورامانات علی الخصوص پاوه،جوانرود،روانسر وثلاث باباجانی-مجمع نمایندگان استان کرمانشاه وکردستان-سردارشیخی فرمانده هنگ مرزی استان کرمانشاه-مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان ایلام-استاندارکرمانشاه-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه-معاونت سیاسی امنیتی ونیز معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه-خسرو زرافشانی عضوشورای شهر کرمانشاه-مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه-مدیرکل اداره بیمه سلامت استان کرمانشاه-مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه-مدیرکل اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی استان کرمانشاه-رئیس جمعیت هلال احمراستان کرمانشاه-مدیریت شرکت پخش سهاهلال احمراستان کرمانشاه-مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب نیروی کشور-مدیرعامل گازاستان کرمانشاه-مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه-مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمانشاه-فرماندهان نظامی وانتظامی استان کرمانشاه و...تمامی مدیران،معاونین وکارکنان نهادهاوادارات واعضای شوراهای شهر وروستای منطقه اورامانات و...

شایان ذکراست مراسم ختمی هم درتالارآفتاب(مجلس شورای اسلامی)برگزارخواهدشدکه به اطلاع خواهیم رساند.

[ شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 17:56 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات مهندس طایر موهبتی معاون پارلمانی وزیربهداشت در پیامی درگذشت فرزند نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفت.

این گزارشات حاکیست ابراهیم رضایی بابادی استاندارکرمانشاه در پیامی درگذشت فرزند دکترنعمت اله منوچهری نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفت.متن پیام به شرح ذیل است:

برادرگرامی جناب آقای دکتر نعمت‌الله منوچهری

نماینده محترم پاوه، جوانمرد، ثلاث باباجانی و روانسر

درگذشت فرزند دلبندتان رابه شماوبازماندگان داغ دیده تسلیت عرض می نمایم،امیدوارم خداوندمنان به شما صبر براین مصیبت وبه آن سفرکرده علودرجات عنایت فرماید.

[ شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 17:21 ] [ اشک ]

[ ]

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت فرزند نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفت.

این گزارشات حاکیست دکترحسن هاشمی وزیربهداشت،درمان وآموزش پزشکی در پیامی درگذشت فرزند دکترنعمت اله منوچهری نماینده پاوه واورامانات راتسلیت گفت.متن پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای دکترمنوچهری

نماینده محترم اورامانات درمجلس شورای اسلامی

ضایعه درگذشت فرزند عزیزتان رابه جنابعالی وسایربازماندگان صمیمانه تسلیت عرض نموده،برای آنمرحوم غفران الهی وبرای خانواده معزی صبرجزیل خواستارم.

[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 9:0 ] [ اشک ]

[ ]