ابراساس شنیده ها به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات باتوجه به زمان زیادی که به انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مانده است،امادکترقالیباف ازهم اکنون رایزنیهای خودرادرکشورآغازنموده است.براساس همین اخبار شنیده هاحاکیست که درشهرستان پاوه صابرازدو عضوشورای اسلامی آن شهر ودرشهرستان جوانرود حمیدرحمانی تبارروزنامه نگار-دبیرپیشین انجمن ئاسوجوانرودومسئول دوره ششم ستادانتخاباتی محسن رضایی ودرشهرستان روانسر فریدون لطفی رئیس شورای اسلا می آن شهربه عنوان مسولین ستاد دکترقالیباف فعالیت خودراآغازکرده اند.تاريخ : شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۰ | 20:21 | نويسنده : اشک |